Business Plus Account & ERP, POS Privilege For Annual Maintenance After the Warranty Period

Business Plus Account & ERP, POS

Business Plus Account & ERP, POS


รายละเอียดสิทธิประโยชน์

ประเภท
สัญญาบำรุงรักษา
ไม่ทำสัญญาบำรุงรักษา
Platinum
Gold
Silver
1. ปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาประกัน ฟรี (Download แผ่นเวอร์ชั่นใหม่ จากหน้าเว็บเท่านั้น)
2. บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, E-mail, แฟกซ์, Line, Webboard ในเวลาทำการ ฟรี
3. บริการทางโทรศัพท์มือถือ, Line, Webboard นอกเวลาทำการ ฟรี จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 - 22.00 น. วันหยุดบริษัท เวลา 08.30 - 22.00 น.
4. บริการพิเศษโดย Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer ในเวลาทำการ ฟรี (บริการเบื้องต้น)
5. ค่าบริการตรวจเช็ค/ให้คำปรึกษา ดูข้อมูล ที่ศูนย์บริการ

5.1. ส่งข้อมูลมาตรวจเช็ค ฟรี
5.2. กรณีเข้ามารับการตรวจเช็คข้อมูล หรือปรึกษา โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี
5.3 บริการปรึกษาด้วย Open House โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี

6. สิทธิการ Onsite นอกสถานที่/ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่ ฟรี

6.1 เขตกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. ฟรี
6.2 ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน 200 กม. จากกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. และเขตปริมณฑล รวมถึง ปทุมธานี, นครปฐม,สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี ฟรี
6.3 ต่างจังหวัดระยะทางเกิน 200 กม. จาก กรุงเทพฯ บริการครั้งละ 2 วัน/1 ครั้ง ราคา 14,000 บาท (วันละ 7,000 บาท)

7. บริการอบรมที่ศูนย์บริการหลักสูตร มาตรฐานไม่จำกัดครั้ง ฟรี (จองอบรมพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านหน้า Website)
8. บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตร มาตรฐาน โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหา สถานที่และอุปกรณ์ในการอบรม (ไม่รวมค่าเดินทาง/ที่พัก (ถ้ามี) กรณี เขต กทม.รอบนอกหรือปริมณฑล หรือ ตจว.)
9. รับ Modify ฟอร์ม/รายงาน/สร้างกะการทำงาน ราคาตาม มาตรฐานบริษัท (Manday)
10. การโอนสิทธิจำนวนครั้ง จากการบริการ Onsite ที่เหลือในประกัน
11. การโอนสิทธิจำนวนครั้งที่เหลือจากในประกัน เช่น บริการสร้างฟอร์ม/สร้างรายงาน
12. Banner (ลงสารสัมพันธ์ประจำเดือน) ฟรี
13. สามารถเข้าสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/สัมมนาความรู้ต่าง ๆ (ถ้ามี) ฟรี
14. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเปนลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไมสามารถโอนยายลิขสิทธิ์ได ยึดตามเลขที่ประจำตัวผูเสียภาษีที่ลงทะเบียน

หมายถึง ไดรับสิทธิ์ฟรี
หมายถึง ไมไดรับสิทธิ์ฟรีและไมสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได้
หมายถึง โอนมาใชบริการตอได (กรณีตอ MA ในเดือน ที่หมดประกัน)

***กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด***
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Business Plus POS Food Court

Business Plus POS Food Court

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

Platinum

ไม่ทำสัญญาบำรุงรักษา
1. ปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาประกัน ฟรี (Download แผ่นเวอร์ชั่นใหม่ จากหน้าเว็บเท่านั้น)
2. บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, E-mail, แฟกซ์, Line, Webboard ในเวลาทำการ ฟรี
3. บริการทางโทรศัพท์มือถือ, Line, Webboard นอกเวลาทำการ ฟรี จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 - 22.00 น. วันหยุดบริษัท เวลา 08.30 - 22.00 น.
4. บริการพิเศษโดย Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer ในเวลาทำการ ฟรี (บริการเบื้องต้น)
5. ค่าบริการตรวจเช็ค/ให้คำปรึกษา ดูข้อมูล ที่ศูนย์บริการ

5.1. ส่งข้อมูลมาตรวจเช็ค ฟรี
5.2. กรณีเข้ามารับการตรวจเช็คข้อมูล หรือปรึกษา โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี
5.3 บริการปรึกษาด้วย Open House โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี6. สิทธิการ Onsite นอกสถานที่/ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่ ฟรี

6.1 เขตกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. ฟรี
6.2 ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน 200 กม. จากกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. และเขตปริมณฑล รวมถึง ปทุมธานี, นครปฐม,สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี ฟรี
6.3 ต่างจังหวัดระยะทางเกิน 200 กม. จาก กรุงเทพฯ บริการครั้งละ 2 วัน/1 ครั้ง ราคา 14,000 บาท (วันละ 7,000 บาท) ฟรี

7. รับ Modify ฟอร์ม/รายงาน/สร้างกะการทำงาน ราคาตาม มาตรฐานบริษัท (Manday)
8. การโอนสิทธิจำนวนครั้ง จากการบริการ Onsite ที่เหลือในประกัน
9. Banner (ลงสารสัมพันธ์ประจำเดือน) ฟรี
10. สามารถเข้าสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/สัมมนาความรู้ต่าง ๆ (ถ้ามี) ฟรี
11. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเปนลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไมสามารถโอนยายลิขสิทธิ์ได ยึดตามเลขที่ประจำตัวผูเสียภาษีที่ลงทะเบียน

หมายถึง ไดรับสิทธิ์ฟรี
หมายถึง ไมไดรับสิทธิ์ฟรีและไมสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได้

***กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด***
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

หมายเหตุ :
PRO หมายถึง โปรแกรม Account & ERP รุ่น Professional
ADV หมายถึง โปรแกรม Account & ERP รุ่น Advanced
SRT หมายถึง โปรแกรม Account & ERP รุ่น Starter

การบริการเบื้องต้น หมายถึง การบริการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลโดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสามารถทำการบริการโดยการ Remote ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคนิคและระยะเวลาในขณะนั้น กรณีที่ไม่สามารถบริการเบื้องต้นได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ลูกค้าอาจจะต้องให้เข้าไปบริการ Onsite โดยมีเงื่อนไขค่าบริการตามมาตรฐานบริษัทฯ หรือเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ

**ขอบเขตการบริการ
1. ลูกคาที่ทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) ไดรับสิทธิ์ตามตารางสิทธิประโยชนแตละรุน
2. ลูกคาที่ไมทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) บริการเฉพาะทาง E-mail หลังจากที่บริการลูกคา MA และในประกันทั้งหมดเรียบรอยแลวเทานั้น
3. ลูกคาที่ขาดระยะเวลาการทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์การตอสัญญาบำรุงรักษา และการบริการทุกประเภท


กรณีทำสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมและบริการ (MA)

สิทธิประโยชน์การบริการในระยะเวลาสัญญาบำรุงรักษา

• Help Desk
พร้อมบริการท่านด้วยความยินดี เมื่อมีปัญหาสามารถถาม - ตอบทางโทรศัพท์, E-mail โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
• การให้บริการทางโทรศัพท์
ทางบริษัทฯ จะให้บริการแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรม ทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า
• กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันที เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแก้ปัญหาให้ท่านสามารถทำงานได้ตามปกติ
• กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
- ท่านสามารถนำข้อมูลที่มีปัญหามารับบริการแก้ไขหรือคำแนะนำได้ที่บริษัทผู้ให้บริการโดยไม่เสียค่าบริการ ตามการนัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8.30-17.45น.)
- กรณีไม่สามารถเข้ามารับบริการแก้ไขได้ บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหาให้ท่าน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้กับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขและข้อตกลง ตามการนัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (8.30-17.45 น.)
• ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีนอกเวลาทำการ
• การให้บริการพิเศษด้วย Remote Computer
กรณีไม่สามารถ แก้ปัญหา ทางโทรศัพท์ได้ เราสามารถแก้ปัญหาเสมือน Support อยู่ข้างๆ ท่าน โดยไม่ต้องกังวลต่อความลับของข้อมูล ขณะแก้ปัญหา User สามารถมองกระบวนการทำงานจากหน้าจอของ User ได้
• System and Technical Consult
บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบและเทคนิคก่อนและหลังติดตั้งโปรแกรม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปโดยราบรื่นและเกิดความคล่องตัว โดยจัดให้บริการ ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
2. ให้คำแนะนำหรือตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์เดิมว่าสามารถรองรับการใช้งานของระบบหรือไม่
3. ให้คำปรึกษาเรื่องสายสัญญาณในการเชื่อมต่อระหว่างออฟฟิศและสาขา
4. ให้คำปรึกษาเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking)
• Consulting
บริการให้คำปรึกษา การออกแบบระบบเพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุนของค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ จากการขึ้นระบบให้เร็วที่สุด ด้วยประสบการณ์การ Implement ที่ผ่านมา
• อบรม (Training) ที่ศูนย์บริการตามสิทธิ์ที่ได้รับ
• ให้คำปรึกษาการใช้งานมาตรฐานที่ศูนย์บริการ
• อบรมหลักสูตรเฉพาะธุรกิจที่ศูนย์บริการ
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารที่ศูนย์บริการ
• อบรมครั้งละ 1 ท่านต่อหลักสูตร
• อบรม (Training) ที่บริษัทลูกค้า จำนวนครั้ง Onsite Service ตามสิทธิ์รุ่นที่ซื้อ
• มีพนักงานหลัก คอยติดตามงาน ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกต่างๆ
• อื่นๆ
- ครอบคลุมการได้รับข่าวสาร, เอกสาร, การจัดสัมมนาความรู้, การจัดอบรมพิเศษ, การโฆษณา Banner ตามสิทธิ์รุ่นที่ซื้อ
- ของขวัญของแจก และอื่นๆ (ถ้ามี)

การรับประกันด้านโปรแกรมสำหรับลูกค้าปีแรก

ขอบเขตการรับประกัน
• ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดตามคุณสมบัติมาตรฐานของโปรแกรม
• ครอบคลุมถึงการปรับรุ่นโปรแกรมฟรี โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แต่ไม่รวมค่าสื่อบันทึกข้อมูลและค่าบริการจัดส่ง
• ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูลตามรุ่นของโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการให้บริการ จะไม่ครอบคลุมถึง
• การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
• การแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ หรือ ฐานข้อมูล หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
• ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำให้ใช้โปรแกรมไม่ได้
• การใช้โปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ผ่านขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม
• การปรับรุ่นโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
• ความต้องการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน
• โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมนั้น
• รายงานที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้รายงานนั้น